Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Finansowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Finansowy, bieżące, menu 1130 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Struktura i zakres zadań Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Ziębicach

WYDZIAŁ FINANSOWY

Urząd Miejski w Ziębicach

Pokój nr 17

Maria Grzesik- Skarbnik Gminy

Lucyna Nowak -  Główna księgowa

 

tel. 74 8 163 841

Pokój nr 13

Waldemar Banasik- inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Marlena Gałwa - inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Joanna Witkowska - Morawiec - inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Anna Osiecka - referent ds. wymiaru podatków

Joanna Kozłowska - referent ds. wymiaru podatków

tel. 74 8 163 845 

 

Pokój nr 14

Paulina Sikora - inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami i egzekucji administracyjnej

Anna Boczar - inspektor ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami i należności cywilno prawnych

tel. 74 8 163 844

 

Pokój nr 15

Marta Chaszczewicz - Zastępca Głównego Księgowego

Agnieszka Piwowarczyk - inspektor ds. finansowych

Katarzyna Łaciak - inspektor ds. księgowości budżetowej i płac 

tel. 74 8 163 843

 

Pokój nr 16

Marlena Kowalczyk - inspektor ds. egzekucji administracyjnej i cywilnoprawnej

Paulina Skrzyńska- podinspektor ds. księgowości podatkowej

tel. 74 8 163 842

 

 

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu Gminy;

2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;

4) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

5) opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;

6) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

7) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. Skarbnik może udzielać upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

4. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa
w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

3.W czasie nieobecności Skarbnika obowiązki jego pełni główny księgowy Urzędu.

5.Nadzór nad pracą Wydziału Finansowego sprawuje Burmistrz

 

 Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu Gminy,

2) nadzór nad dochodami i wydatkami gminnych jednostek organizacyjnych,

3) przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych, w tym z realizacji budżetu Gminy,

4) prowadzenie ewidencji gruntów, budynków, środków transportowych niezbędnych do wymiaru podatków i opłat,

5) kontrola prawidłowości, rzetelności i terminowości składania informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,

6) przygotowywanie decyzji w zakresie podatków, dla których organem podatkowym jest Burmistrz:

a) wymiarowych,

b) określających wysokość zobowiązań podatkowych,

c) w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia zobowiązań podatkowych,

d) zaniechania poboru podatku rolnego z tytułu klęski żywiołowej,

e) ulg ustawowych przyznawanych na wniosek podatnika,

7) wydawanie zaświadczeń potwierdzających występowanie w bazie podatników o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

8) sporządzania wniosków o ukaranie podatników nieprzestrzegających obowiązków wynikających z postępowania podatkowego,

9) prowadzenie postępowań upominawczych oraz realizacja działań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskiwania należności pieniężnych Gminy;

10) prowadzenie monitoringu spływu istniejących należności;

11) prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego;

12) inicjowanie i monitorowanie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych;

13) prowadzenie ewidencji należności z tytułu wykupu nieruchomości od gminy oraz egzekucji zaległości z tego tytułu,

14) obsługa rachunków bankowych,

15) obsługa finansowa spraw socjalnych,

16) obsługa kredytów zaciąganych przez Gminę,

17) opracowywanie rozwiązań w zakresie bieżącej polityki finansowej Gminy,

18) prowadzenie rachunków środków specjalnych,

19) rozliczanie środków z funduszy rządowych i zagranicznych,

20) wydawanie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

21) pobieranie opłaty skarbowej,

22) obsługa kasowa Urzędu,

23) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach, w tym w ustawie o rachunkowości;

24) udzielanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika;

25) planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku: rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz kosztów egzekucji administracyjnej;

26) prowadzenie kontroli podatkowej;

27) ewidencja w księgach rachunkowych majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu,

28) prowadzenie całości prac związanych z procesem inwentaryzacji składników majątku będącego na stanie księgowym Urzędu, w tym koordynacja przeprowadzania spisu majątku, prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz bieżąca współpraca
z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;

29) współpraca z bankami oraz instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi
i audytorami;

30) pozyskiwanie dla Gminy źródeł finansowania krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem funduszy unijnych;

31) przygotowanie i prowadzenia postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych związanych z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Gminy, a także pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w budżecie Gminy;

32) analiza możliwości udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji;

33) wspieranie prac komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, udzielania i monitorowania pomocy publicznej udzielanej na podstawie uchwał przygotowanych przez Wydział, sporządzania i przekazywania do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie udzielonej pomocy publicznej i udzielania informacji w tym zakresie;

34) nadzorowanie i kontrolowanie dekretacji, ewidencji i obiegu dokumentów finansowo-księgowych wpływających do Wydziału z innych komórek organizacyjnych Urzędu;

35) badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów finansowo-księgowych wpływających do Wydziału z innych komórek organizacyjnych Urzędu;

36) obsługa finansowa jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazywanie środków finansowych z budżetu Gminy na realizację umów dotacyjnych, obsługi zaciąganych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych emitowanych przez Gminę;

37) dokonywanie płatności bezgotówkowych na rzecz kontrahentów Gminy i pracowników Urzędu;

38) prowadzenie ewidencji poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, stanowiących zabezpieczenie umów;

39) prowadzenie ewidencji papierów wartościowych: akcji, weksli, gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych obcych;

40) obsługa kasowa w zakresie rozliczeń z pracownikami z tytułu: delegacji zagranicznych
i krajowych, zatwierdzonych zaliczek, wypłat wynagrodzeń pracowników, wypłat z funduszu socjalnego, faktur gotówkowych itp.;

41) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;

42) zabezpieczania należności pieniężnych Gminy w ramach zadań realizowanych przez Wydział;

43) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;

44) rozliczanie podatku VAT.

2.Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik.

 

 

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2018

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2018

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2017

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2017

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2017

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2017

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2016

Informacja wykonania budżetu - III kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2015

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2015  

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2015 

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2015 

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2014

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2014
 
Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2014
 
Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2014
 
 
 
Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2013 

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2013

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2012

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2007

Informacja kwartalna z wykonania budżetu 30.09.2007

Informacja kwartalna z wykonania budżetu 25.07.2007

Informacja z wykonania budżetu od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ziębice od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ziębice za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ziębice za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2014 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2010 [ załącznik 1 ][ załącznik 2 ]

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2007

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2005

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2004.

 

Uchwała Nr IV/136/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2015 rok 

Uchwała Nr IV/291/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.    

Uchwała Nr IV/290/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2016.  

Uchwała Nr IV/289/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.  

Uchwała Nr IV/195/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2015 roku 

Uchwała Nr IV/149/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2014 rok

Uchwała Nr IV/90/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok

Uchwała Nr IV/38/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała nr IV/37/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała Nr IV/270/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/269/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w proejkcie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/268/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2015

 
 
Uchwała Nr 44/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/324/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
 
 
 

Uchwała Nr IV/214/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziebice za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr IV/76/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdania rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2012 rok

Uchwała Nr IV/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/30/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale NR XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/337/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ziębice pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Wigańcice" realizowanego w ramach działań PROW w wysokości 3.986.863 zł, uruchamianej w transzach: 2.075.925 zł w 2013 r. i 1.910.938 zł w 2014 r.

Uchwała Nr IV/305/2012 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/304/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/303/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/217/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr IV/115/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr IV/65/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 marca 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziebice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/318/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2012 wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/216/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr IV/108/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu w wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała Nr IV/58/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2011.

Uchwała Nr IV/301/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/298/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/297/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ziębice na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Metryka

sporządzono
2023-08-04 przez Lucyna Nowak
udostępniono
2023-08-04 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2023-12-08 09:34 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5166
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.