Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, bieżące, menu 1159 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Struktura i zakres zadań Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Pokój nr 21 - tel. 74 8 163 834

Bartosz Miszczycha - naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, e-mail: bartosz.miszczycha@ziebice.pl

 

Pokój nr 20 - tel. 74 8 163 854

Agnieszka Gawrońska-Sadłocha - zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

e-mail: agnieszka.gawronska@ziebice.pl

Krystyna Litak - inspektor ds. gospodarki komunalnej, e-mail: litak@ziebice.pl

Zdzisława Jacyszyn - inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, e-mail: zdzislawa.jacyszyn@ziebice.pl

 

Pokój nr 20 - tel. 74 8 163 832

Radomir Fijałkowski - inspektor ds. przygotowywania i realizowania inwestycji, e-mail: fijalkowski@ziebice.pl

Hubert Możdżeń - podinspektor ds. budownictwa i inwestycji, e-mail: hubert.mozdzen@ziebice.pl

 

Pokój nr 20 - tel. 74 8 163 846

Patrycja Fatyga - inspektor ds. planowania przestrzennego, e-mail: budownictwo@ziebice.pl

Paulina Pohorecka - referent ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej, e-mail: paulina.pohorecka@ziebice.pl

Marta Kozyra-Pasternak - inspektor ds. obsługi jednostek pomocniczych, e-mail: marta.pasternak@ziebice.pl

 

1. Do zadań Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1) realizowanie polityki przestrzennej Gminy poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) zlecenie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego;

3) prowadzenie, aktualizacja rejestru oraz przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów, wyrysów z planu;

4) prowadzenie spraw związanych  z roszczeniami finansowymi wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;

5) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie właściwego rejestru;

6) weryfikacja zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;

8) współdziałanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy – Prawo budowlane;

9) opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) składanie wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpis do rejestru zabytków, dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na ujęcie w rejestrze;

11) prowadzenie wykazu zabytków;

12) planowanie inwestycji i remontów gminnych;

13) wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych określonych w WPI oraz uchwale budżetowej na dany rok;

14) organizowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do odbiorów końcowych i częściowych inwestycji realizowanych przez Gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom;

15) nadzór nad aktualizacją mapy zasadniczej i przestrzeganiem przez inwestorów obowiązków inwentaryzacji sieci i uzbrojenia terenu;

16) przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie ich w infrastrukturę techniczną oraz prowadzenie działań w kierunku rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego;

17) naliczanie opłat za zajęcia pasa drogowego;

18) organizowanie ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach gminnych;

19) opracowania planu zimowego utrzymania dróg i nadzorowanie jego realizacji;

20) wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam i naliczanie opłat za ich umieszczanie przy drogach gminnych i na budynkach komunalnych;

21) podejmowanie działań w zakresie kształtowania i realizowania zadań należących do Gminy w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego;

22) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;

23) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci dróg na terenie Gminy oraz mostów w zakresie należącym do Gminy;

24) utrzymywanie współpracy z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez teren Gminy;

25) współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach spółka z o. o. w realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi zasobami lokali użytkowych, utrzymywania czystości i porządku, utrzymania cmentarza komunalnego, w tym kontrola prawidłowości wydatkowania środków na realizację zadań powierzonych spółce ZUK w Ziębicach Sp. z o. o. pozostających w zakresie działania Wydziału;

26) realizacja zadań z zakresu opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym opłat adiacenckich i planistycznych;

27) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem targowisk i parkingów gminnych;

28) współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ziębicach w zakresie zadań dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków;

29) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, decyzji Burmistrza.

2. Pracą Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej kieruje Naczelnik Wydziału.

3. Nadzór nad Wydziałem Budownictwa i Gospodarki Komunalnej sprawuje Burmistrz.

Metryka

sporządzono
2013-08-27 przez Miszczycha Bartosz
udostępniono
2021-09-01 00:00 przez Miszczycha Bartosz
zmodyfikowano
2023-03-22 10:19 przez Miszczycha Bartosz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6571
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.