Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Ogólny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Ogólny, bieżące, menu 1160 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

Struktura i zakres zadań Wydziału Ogólnego

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

WYDZIAŁ OGÓLNY

Urząd Miejski w Ziębicach

Pokój nr 24

Rafał Śledź - sekretarz Gminy

tel. 74 8 163 847

 

Pokój nr 08

Ewa Krawczyk-Łozińska – inspektor ds. kadr i szkoleń

Dominika Dryk - podinspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

Amelia Sołtysiak - referent ds. administracyjno - kancelaryjnych

tel. 74 8 163 853

 

Pokój nr 10 - SEKRETARIAT

Agata Lesiak - inspektor ds. administracyjno-kancelaryjnych

Dagmara Burysz - podinspektor ds. rejestracji stanu cywilnego i ds. administracyjno - kancelaryjnych

tel. 74 8 163 870

 

Pokój nr 11

Marek Lizis – starszy informatyk

 

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu.
W szczególności do zadań Sekretarza należy:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych dokumentów ustalających tok pracy w Urzędzie;

2) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji;

3) kształtowanie i ochrona wizerunku Urzędu;

4) nadzór nad procesem badań satysfakcji klientów Urzędu oraz wykorzystaniem ich wyników;

5) zapewnienie warunków organizacyjnych, finansowych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu, w tym: gospodarowanie funduszem płac Urzędu, mieniem ruchomym i nieruchomym pozostającym na stanie Urzędu, w tym wydawanie decyzji
o nieodpłatnym przekazaniu środka trwałego Urzędu innej jednostce organizacyjnej, nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność Urzędu, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nadzór nad procesem archiwizacji dokumentacji,

6) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;

7) zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie;

8) wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, i spisów powszechnych w tym pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego;

9) nadzór nad całością spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej
w Urzędzie;

10) prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza, w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza;

11) podejmowanie czynności wynikające z przeprowadzanych kontroli, w tym podpisuje protokoły pokontrolne i może udzielać wyjaśnień na zapytania składane w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy uprawnione do kontroli;

12) prowadzenie korespondencji z organami ścigania, kontroli, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz innymi uprawnionymi organami, instytucjami i podmiotami – dotyczącą udostępniania i przekazywania dokumentów, materiałów i informacji będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu;

13) reprezentowanie Gminy w pracach legislacyjnych na szczeblu regionalnym i krajowym
w zakresie ustroju, funkcjonowania i kompetencji samorządu terytorialnego.;

14) poświadczenie daty pewnej zgodnie z art. 81 Kodeksu Cywilnego;

15) poświadczenia zgodności kserokopii dokumentów z oryginałami;

16) przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli i sporządzanie z tych czynności protokołu zgodnie z treścią art. 951 Kodeksu Cywilnego;

17) prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury w zakresie stosownym do odrębnego pełnomocnictwa;

18) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego;

19) udział w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych;

20) udział w Komisjach Konkursowych;

21) udzielanie drobnych porad prawnych klientom Urzędu.

Nadzór nad pracą Wydziału Ogólnego sprawuje Burmistrz.

 

 

 

Do zadań Wydziału Ogólnego należą w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, komisji Rady i Burmistrza,

2) obsługa sesji Rady,

3) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

4) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza,

5) prowadzenie spraw wynikających z funkcji Przewodniczącego Rady,

6) zapewnienie sprawnego obiegu uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

7) obsługa sekretarsko-biurowa Urzędu,

8) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów oraz kontrola terminowości ich załatwiania,

9) nieodpłatne poświadczanie, na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego, własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach)
i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;

10) nieodpłatne poświadczania własnoręczności podpisu emerytów lub rencistów oraz upoważnionych osób sprawujących faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą w sytuacji potwierdzenia przez wymienione osoby istnienia dalszego prawa pobierania przysługujących im świadczeń;

11) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

12) rejestracja i zamówienia pieczęci i pieczątek Urzędu,

13) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu oraz rejestrów wyjść w sprawach służbowych i w sprawach prywatnych,

14) zarządzanie obiektami Urzędu i gospodarowanie przyległym terenem,

15) prowadzenie zadań z zakresu informatyzacji Urzędu i systemów łączności,

16) koordynowanie współpracy wydziałów,

17) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu, z wyjątkiem obsługi finansowej,

18) zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, środki czystości i niezbędne urządzenia techniczne,

19) prowadzenie archiwum zakładowego,

20) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów;

21) określanie ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym opracowywania

i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;

22) prowadzenie rejestru w zakresie upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza;

23) inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym opracowywania regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu świadczeń socjalnych, czynności związanych z opisem stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz procesem ocen pracowniczych; zasad doboru kadr i prowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia konkursów na stanowiska pracy
w Urzędzie;

24) organizacja służby przygotowawczej;

25) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników;

26) koordynacja i nadzór nad realizacją przepisów prawnych o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie oraz ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych
w Biuletynie Informacji Publicznej;

27) ustalanie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;

28) prowadzenie centralnej ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, których stroną jest Gmina Ziębice – Urząd Miejski w Ziębicach, zawartymi z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, płatnymi z bezosobowego funduszu wynagrodzeń;

29) prowadzenia rejestrów poleceń wyjazdów służbowych: na obszarze kraju (delegacji krajowych) i poza granicami kraju (delegacji zagranicznych);

30) ustalanie zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych;

31) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi;

32) koordynacja realizacji programów zatrudnienia w Urzędzie w ramach aktywizacji rynku pracy, w tym staży zawodowych i praktyk;

33) realizacja czynności związanych z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłki korespondencji zewnętrznej oraz prowadzenie systemu doręczeń bezpośrednich;

34) udział w inwentaryzacjach okresowych;

35) zarządzanie gospodarką materiałową;

36) współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;

37) prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnym i osobowym;

38) prognozowanie wydatków Wydziału oraz nadzoru nad realizacją planu finansowego;

39) wykonywanie sprawozdawczości z zakresu działalności Wydziału;

40) budowa, wdrażanie, rozwój i eksploatacja systemów informatycznych;

41) zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do transmisji danych w ramach eksploatowanych systemów;

42) zarządzanie bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych;

43) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza,

  1. Pracą Wydziału Ogólnego kieruje Sekretarz.

Metryka

sporządzono
2013-08-27 przez
udostępniono
2013-08-27 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2023-12-08 09:41 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3782
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.