Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji, bieżące, menu 1185 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

 

Struktura i zakres zadań Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Punkt przyjmowania wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze" znajduję się w pokoju nr 8 na parterze - tel. 74 8 163 853 - Amelia Sołtysiak - referent ds. administracyjno - kancelaryjnych

Pokój nr 22

Eliza Lorenc - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji

Katarzyna Pulnik - Wróblewska - inspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji

tel. 74 8 163 837

Pokój nr 25

Barbara Rak - inspektor ds. działalności gospodarczej

Agata Antczak - pomoc administracyjna

Gabriela Koba - inspektor ds. promocji 

Anna Dłutowska - pomoc administracyjna

tel. 74 8 163 857

 

Do zadań Wydziału należą w szczególności:

 pozyskiwanie dla Gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
w tym z funduszy UE.

zbieranie i analizowanie informacji o funduszach zewnętrznych i programach pomocowych oraz ich udostępnianie Burmistrzowi i odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu;

 przedkładanie Burmistrzowi bieżących informacji o funduszach zewnętrznych
i możliwościach ich pozyskania oraz o programach wspólnotowych i ich realizacji;

prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa gminy Ziębice w programach pomocowych;

udzielanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;

współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;

nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,

przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach związanych
z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;

opiniowanie projektów innych dokumentów, w tym pełnomocnictw w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;

przygotowywanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

współdziałanie z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania za środków pomocowych;

przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,

wykonywanie zadań określonych w ramach współpracy Ziębic z miastami partnerskimi oraz wynikających z przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków,

podejmowanie działań na rzecz promocji walorów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjno-sportowych i innych w mediach publicznych oraz na wystawach, targach, sympozjach, konferencjach,

nawiązywanie kontaktów z mediami publicznymi w celu stałego informowania ich o najważniejszych wydarzeniach w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego i w innych sferach, które mają duże znaczenie dla Gminy,

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się działalnością sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu,

podejmowanie i utrzymywanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich,

budowa, wdrażanie i eksploatacja serwisu internetowego;

administrowanie stroną internetową www.ziebice.pl, bieżące jej aktualizowanie przy współpracy z naczelnikami komórek organizacyjnych, zapewnienie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej,

koordynowanie działań w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego;

realizacja polityki Gminy z obszaru zdrowia publicznego w tym: ocena stanu zdrowia mieszkańców Gminy oraz ustalania potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i jakości opieki zdrowotnej;

planowanie, koordynacja i realizacja zadań Gminy w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej i jej jakości oraz określonych zagadnień społecznych;

koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

realizacja i koordynacja zadań z zakresu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

współpraca z uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i określonych zagadnień społecznych oraz zakładami opieki zdrowotnej i ich organami tworzącymi w zakresie ochrony zdrowia;

realizowanie zadań z zakresu: prowadzenia gminnej polityki kulturalnej; współpracy ze środowiskami twórczymi Gminy; współpracy ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury; współudziału w opracowywaniu oraz akceptacji założeń programowych imprez kulturalnych o zasięgu ogólno gminnym; współdziałania z gminnymi instytucjami kultury; promocji gminnych wydarzeń kulturalnych;

koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi; współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;

prowadzenia merytorycznego niektórych zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez nadzór i kontrolę merytoryczną oraz formalno-rachunkową zawartych umów wraz z zatwierdzeniem sprawozdań z ich realizacji;

prowadzenie i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Gminy;

inicjowanie i współorganizowanie szkoleń dotyczących między innymi podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;

prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

prowadzenie spraw z zakresu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, w tym: prowadzenie rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i wprowadzanie zmian w ewidencji, przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i o odmowie wpisu do tej ewidencji; wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;

przygotowywanie decyzji w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub innymi pojazdami samochodowymi na obszarze Gminy, taksówkami i pojazdami nie będącymi taksówkami,

przygotowywanie decyzji dotyczących wydawania, aktualizacji, cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku kalendarzowym,

przygotowywanie projektów uchwał w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządzenia Burmistrza zatwierdzającego preliminarz wydatków;

obsługa administracyjno-biurowa Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, Statutu Gminy i decyzji Burmistrza.

 

 

Formularz CEiDG-1 (działalność gospodarcza) pobierz

 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

1. Wymagana dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa / jeżeli ustanowiono pełnomocnika/

2. Opłaty

a/ za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca wnosi opłatę na rachunek gminy w wysokości:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
 • 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
 • 2.100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu – I p. pok. Nr 13 w godz. od 730 do godz. 1300 codziennie od poniedziałku do piątku lub na konto bankowe Urzędu – BBS w Strzelinie Nr 49 9588 00040000 2000 0010 z dopiskiem opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Termin załatwienia

do 30 dni

4. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 ze zmianami/,
 • Uchwały: Nr XXXV/306/97 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 kwietnia 1997r. i Nr XLI/354/97 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 września 1997 roku oraz Nr XXXVI/255/2001 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 06 września 2001 roku,

6. Formularze

 

Formularz CEiDG-1 (działalność gospodarcza) pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /  na miejscu sprzedaży  pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem / na miejscu sprzedaży  pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówce w roku 2016  pobierz

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla przedsiębiorców  pobierz

Metryka

sporządzono
2012-08-11 przez Śledź Rafał
udostępniono
2012-08-11 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2023-12-08 09:37 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4318
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.