Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Stanowisko d/s kontroli
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko d/s kontroli, bieżące, menu 1242 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko d/s kontroli

Stanowisko d/s kontroli

 

 

Zakres zadań stanowiska d/s kontroli 

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

STANOWISKO DS. KONTROLI

 Urząd Miejski w Ziębicach

 

 Pokój nr 7A

 Beata Kwiecień - inspektor ds. kontroli 

 tel.: 74 8 163 831

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:

1) opracowanie planu kontroli (w tym kontroli zarządczej pierwszego i drugiego stopnia)
i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki;

2) terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz rzetelne sporządzanie protokołów kontroli oraz dokumentowanie podjętych czynności, w tym ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn
i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywanie skutecznych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, opracowywanie zaleceń w celu doprowadzenia działań kontrolowanych podmiotów do zgodności z prawem.

3) komunikowanie zidentyfikowanych niezgodności i problemów kierownictwu;

4) monitorowanie wdrożenia zaleceń przedstawionych w listach działania;

5) aktualizacja dokumentacji związanej ze standardami wewnętrznymi jednostki organizacyjnej;

6) załatwienie korespondencji związanej z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności w tym przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty przełożonych;

7) pełnienie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej, którego podstawowym zadaniem jest przedstawianie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie. Do zadań koordynatora należą w szczególności:

a) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;

b) przedstawienie kierownikowi Urzędu propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym zaktualizowania lub udoskonalenia funkcjonujących procedur oraz wprowadzenia mechanizmów kontroli;

c) wypracowanie organizacji kontroli zarządczej w Urzędu poprzez określenie:

- funkcjonujących procedur w poszczególnych obszarach działalności Urzędu;

- systemu zarządzania ryzykiem oraz roli samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;

- przeprowadzanie oceny i analizy ryzyka;

- sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej;

d) wspieranie kierownika Urzędu w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzenie niezbędnych danych oceny systemu kontroli zarządczej oraz dostarczanie kierownikowi Urzędu wszelkich informacji w tym zakresie;

e) sporządzania zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminie.

f) sporządzenie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej,
w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w Urzędzie i sporządzania zbiorczego rejestru ryzyk Urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu;

8) udzielanie wyjaśnień w ramach przeprowadzanych w jednostce kontroli i nadzorów wewnętrznych i zewnętrznych;

9) współdziałania z organami kontroli państwowej i samorządowej;

10) współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

11) przechowywania dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią związanej;

12) redagowania odpowiedzi do zewnętrznych organów kontroli w związku z prowadzonymi przez nie kontrolami, na podstawie pisemnych projektów odpowiedzi, sporządzonych przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne;

13) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego Gminy Ziębice nad spółkami komunalnymi: polegające na między innymi na:

a) realizowaniu praw korporacyjnych i majątkowych Gminy w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy;

b) prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów);

c) opracowywania strategii w zakresie tworzenia, przystępowania, łączenia lub likwidacji spółek z udziałem Gminy, współpracy z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami spółek z udziałem Gminy; współpracy przy tworzeniu strategii spółek z udziałem Gminy;

d) monitorowania pozycji rynkowej i finansowej spółek z udziałem Gminy;

e) współpracy z organami spółek z udziałem Gminy w zakresie zmian majątkowych lub udostępniania innym podmiotom składników majątkowych (w tym nieruchomości);

f) prowadzenia zbioru dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi organów spółek z udziałem Gminy;

g) prowadzenia zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółek z udziałem Gminy.

2.Nadzór nad samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli sprawuje Burmistrz.

 

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Ziębicach, jednostkach organizacyjnych Gminy Ziębice oraz spółkach komunalnych w których Gmina Ziębice posiada co najmniej 50% udziałów lub 50% akcji  pobierz

 

Metryka

sporządzono
2013-10-14 przez Rafał Śledź
udostępniono
2013-10-14 00:00 przez Mitak Szymon
zmodyfikowano
2021-10-27 09:12 przez Mitak Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1858
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.