Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa FINANSE I BUDŻET Podatki i opłaty Podatek leśny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek leśny, bieżące, menu 1379 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek leśny

Podatek leśny

Podatnik:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalaną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %

Stawki podatku leśnego na 2021 rok:

 • 43,3048 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

Stawki podatku leśnego na 2020 rok:

 • 42,7328 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych


Stawki podatku leśnego w latach 2012 - 2019:


2012:

 • 41,0696 zł - za 1 ha lasu,
 • 20,5348 zł - za 1 ha lasów ochronnych

2013:

 • 41,0124 zł - za 1 ha lasu
 • 20,5062 zł - za 1 ha lasów ochronnych

2014:

 • 37,6310 zł - za 1 ha lasu
 • 18,8155 zł - za 1 ha lasów ochronnych


2015:

 • 41,5470 zł - za 1 ha lasu
 • 20,7735 zł - za 1 ha lasów ochronnych


2016:

 • 42,1894 zł - za 1 ha lasu
 • 21,0947 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych


2017:

 • 42,0222 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,0111 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych


2018:

 • 43,3532 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,6766 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2019:

 • 42,2356 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,1178 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych


Obowiązek podatkowy:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Opis procedury (dot. osób fizycznych) wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest TUTAJ

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Deklaracje na podatek leśny na lata 2014-2019

Opis procedury (dot. osób prawnych) wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest TUTAJ

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

Terminy płatności:

 • 15 marca 
 • 15 maja 
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, osobom fizycznym, nie są wydawane i doręczane decyzje dotyczące podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 7,80 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany).

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli kwota podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny można uiścić:

 • w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich, Oddział w Ziębicach, Rynek 10, 57-220 Ziębice; w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konto Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich:  37 9533 0004 2001 0019 2011 0010

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek leśny
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata
 • starannie wpisać dane podatnika

Metryka

sporządzono
2019-11-27 przez
udostępniono
2019-11-27 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2022-11-18 11:19 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
666
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.