Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa FINANSE I BUDŻET Podatki i opłaty Opłata skarbowa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opłata skarbowa, bieżące, menu 1381 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

  • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
  • wydawane na wniosek zaświadczenia
  • wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

W przypadku dokonywanych ww czynności urzędowych zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest podatnik (wnioskodawca, inwestor). 

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa umożliwiła zapłatę podatku przez inne osoby niż podatnik, w tym przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - bez ograniczenia kwotowego oraz do kwoty 1 000,00 zł - przez inne podmioty.

W takich przypadkach, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62a o.p.).  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Wysokość opłaty skarbowej:
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową należną Gminie Ziębice można wpłacać:

  • w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich, Oddział w Ziębicach, Rynek 10, 57-220 Ziębice; w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konto Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich:  37 9533 0004 2001 0019 2011 0010

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

  • zaznaczyć, że chodzi o opłatę skarbową
  • starannie wpisać dane podatnika

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty*, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej na żądanie podmiotu może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu i kopii.

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Od 1 stycznia 2016 r.  identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. 

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce. 

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest TUTAJ

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Metryka

sporządzono
2019-11-27 przez
udostępniono
2019-11-27 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2022-11-18 11:17 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1082
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.