Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa WYBORY Wybory Wybory parlamentarne 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory parlamentarne 2011, bieżące, menu 1216 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory parlamentarne 2011

Wybory parlamentarne 2011

Kliknij w herb Ziębic aby zobaczyć wyniki głosowania

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. (więcej informacji)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011 – podstawowe informacje o warunkach głosowania

Na mocy Postanowienia Prezydenta RP z 9 października 2011 r. przeprowadzone zostaną wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy odbywać się będą według zasad określonych KODEKSEM WYBORCZYM (ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Dz. U. Nr 21, poz. 112).

Informujemy, że wszelkie informacje, komunikaty, wyjaśnienia i akty prawne dot. głosowania znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Obwieszczenie Burmistrza Ziębic z dnia 7 października 2011r. o zmienionym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Ziębicach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Burmistrza Ziębic z dnia 3 października 2011r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania, to jest 9. 10. 2011r i godzinach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej

Informacja Burmistrza Ziębic w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.

Zarządzenie nr 168/2011 Burmistrza Ziębic z dnia 27 wrzesnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania na terenie Gminy Ziebice obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Ziębic z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Ziębice obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja o pierwszym szkoleniu dla członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Informacja Burmistrza Ziębic z dnia 16 września 2011 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ziębice w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zaświadczenie dla męża zaufania

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 19 sierpnia 2011r., w sprawie podania w sposób zwyczajowo przyjęty do wiadomości wyborców informacji o składzie, siedzibie oraz dyżurach komisji.

Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Ziębic z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ziębice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komiteteów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ziębic z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 5 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 5 września 2011 r o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2

 

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

Spis wyborców


W dniach od 19 września do 7 października br. w Urzędzie Miejskim w ZIĘBICACH będzie możliwość wglądu do spisu wyborców Gminy ZIĘBICE. Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w REFERACIE SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNYM w pok. 18,
w godzinach pracy Urzędu.


Głosowanie w miejscu pobytu czasowego


Wyborcy czasowo przebywający na terenie gminy ZIĘBICE (w tym zameldowani na pobyt czasowy), oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w REFERACIE SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNYM Urzędu Miejskiego w ZIĘBICACH (pokój nr 18) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2011 roku.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.


Głosowanie przez pełnomocnika


Do 29 września 2011r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Burmistrza ZIĘBIC najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 7 października br.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej. Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Miejskim w ZIĘBICACH, POK. NR 23 lub telefonicznie pod nr tel. 74 8163 834 w godzinach pracy urzędu.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [ pobierz ]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa [ pobierz ]Zaświadczenie o prawie do głosowania


Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Stosowny wniosek należy złożyć w tut. urzędzie w REFERACIE SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNYM do dnia 7 października br.


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych


W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Gminy ZIĘBICE wyznaczone zostaną lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyborcy niepełnosprawni mogą składać do dnia 25 września 2011 roku.

 

 

Metryka

sporządzono
2011-08-17 przez Rafał Śledź
udostępniono
2011-08-17 02:00 przez Rafał Śledź
zmodyfikowano
2011-10-12 14:03 przez Rafał Śledź
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
654
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.