Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Druki do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Druki do pobrania, bieżące, menu 1151 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeni dowodu osobistego pobierz

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pobierz

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pobierz

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa pobierz (.pdf)  pobierz (.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia pobierz (.pdf)  pobierz (.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu pobierz (.pdf)   pobierz (.doc)

Wniosek o uzupełnienie aktu pobierz

Wniosek o sprostowanie aktu pobierz

Wniosek o wydanie odpisu pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia  stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym pobierz

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B pobierz

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców pobierz

Zgłoszenie pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego pobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy pobierz

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pobierz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pobierz

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych pobierz

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie opinii zgodności proponowanego podziału działki pobierz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy pobierz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pobierz

 

Zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową pobierz

 

Wynajem świetlic

Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej pobierz (.odt) pobierz (.pdf)

 

Targowisko

Wniosek o rezerwację stanowiska handlowego na targowisku pobierz (.odt) pobierz (.pdf)

Wniosek o przedłużenie okresu rezereacji stoiska handlowego na targowisku pobierz (.odt) pobierz (.pdf)

 

Zabytki

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku pobierz (ODT) pobierz (PDF)

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (2018r.) pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku mieszkalnego jednorodzinnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu użytkowego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku gospodarczego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność garażu pobierz

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej pobierz

 

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz

Wniosek i oświadczenie na uprawę konopi włóknistych pobierz
 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego pobierz

 

Wydział Finansowy

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku las,nieruchomości,grunty

-------------------------------------------------

Las

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

---------------------------------------------------

Nieruchomości

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

-----------------------------------------------------

Podatek Rolny

------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego DOC

Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego PDF

--------------------------------------------------------------

 

Deklaracja na podatek leśny pobierz

Informacja w sprawie podatku leśnego pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA DOC

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pobierz

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych obow. od 2019 r. - pobierz

DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych obow. od 2019 r. - pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportu pobierz załącznik pobierz Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz

Deklaracja na podatek rolny pobierz

Informacja w sprawie podatku rolnego pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierz

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  pobierz

 

Pobierz D1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców 

- stawka 28,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie (obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych)

- stawka 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (w przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nakładana na mieszkańca decyzją Burmistrza Ziębic)

UWAGA! Kwota miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

UWAGA! Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

 

Pobierz D2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady komunalne

Od 1 lipca 2022 roku zmienia się sposób naliczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla terenów niezamieszkałych na terenie gminy Ziębice.

UWAGA! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla terenów niezamieszkałych będzie obliczana jako iloczyn liczby pojemników (worków, kontenerów), stawki za pojemnik (worek, kontener) oraz liczby odbiorów odpadów komunalnych w miesiącu wg harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Stawki za odbiór odpadów pozostają na niezmienionym poziomie, jednak ustawowa zmiana wprowadzająca jako dodatkowy element częstotliwość odbioru wg harmonogramu, będzie miała wpływ na wysokość ponoszonych opłat.

D2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady komunalne  - obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Od 01.01.2021r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych, miesięczne stawki za pojemnik, kontener i worek wynoszą:

1) za pojemnik o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 3,17 zł;

2) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 6,34 zł;

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 12,68 zł;

4) za pojemnik o pojemności 0,36 m3 w wysokości: 19,02 zł;

5) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 w wysokości: 34,87 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 58,20 zł;

7) za kontener o pojemności 7 m3 w wysokości: 370,36 zł;

8) za kontener o pojemności 10 m3 w wysokości: 529,09 zł;

9) za kontener o pojemności 11 m3 w wysokości: 582 zł;

10) za worek o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 9,09 zł;

11) za worek o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 18,19 zł.

W przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki opłaty podstawowej wskazanej powyżej dla poszczególnych pojemników, kontenerów i worków. Opłata ta jest nakładana na właściciela nieruchomości niezamieszkałej decyzją Burmistrza Ziębic.

UWAGA! Kwota opłaty stanowi sumę iloczynów ilości pojemników, kontenerów i worków i kwotę opłaty za dany pojemnik, kontener i worek.

UWAGA! od 01.01.2021r. zmiana w zasadach naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami przez ogrody działkowe. Należy ją wyliczać według zasad wskazanych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 

 

Pobierz D3 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Od 01.01.2022r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych: ryczałtowa stawka 50 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 100 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podwyższona opłata jest nakładana na nieruchomość decyzją Burmistrza Ziębic.

WAŻNE:

- Numery rachunków bankowych, na które można dokonywać wpłat nie uległy zmianie.

- Wpłat można dokonywać bezpłatnie w Kasie Urzędu Miejskiego oraz Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie - Filia w Ziębicach ul. Kolejowa 17, Ziębice.

- Wszelkich zmian dotyczących wysokości stawki opłaty za odpady należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- Deklaracje o wysokości opłaty można składać w Urzędzie Miejskim w Ziębicach w pok. nr 14.

 

 

 

 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

Formularz CEiDG-1 (działalność gospodarcza) pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /  na miejscu sprzedaży  pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem / na miejscu sprzedaży  pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówce w roku 2019  pobierz

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pobierz
 
 
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla osoby fizycznej  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla przedsiębiorców  pobierz
 
 
Wydział Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej pobierz

Wniosek o uznanie za pomik przyrody pobierz

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt pobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobierz

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz

Oświadczenie pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz

Program usuwania wyrobów zawierających azbest - pobierz

 

 

Wydział Ogólny

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie pobierz

 

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym prowadzonym przez Ochotnicza Straż Pożarną pobierz

 

Samodzielne Stanowisko do spraw kontroli

Plan kontroli wewnętrznej- WZÓR pobierz

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli- WZÓR pobierz

Zalecenia pokontrolne- WZÓR pobierz

Sprawozdanie z realizacji zaleceń- WZÓR pobierz

Ocena skuteczności kontroli za dany rok- WZÓR pobierz

 

Inne druki

Oświadczenie majątkowe radnego pobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

 

Druki ZFŚS

Oświadczenie o dochodzie pobierz

Wniosek o przyznanie świadczenia pobierz

Wniosek o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe pobierz

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe pobierz

Poręczenie pożyczki na cele mieszkaniowe pobierz

 
Referat Spraw Mieszkaniowych

Wniosek o przydział (zamianę) mieszkania

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Metryka

data wytworzenia
2019-08-13
data udostępnienia
2019-08-13
sporządzone przez
Mariola Wrońska
opublikowane przez
Mitak Szymon
ilość odwiedzin
7217
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.